logo

Zorg voor obesitas drukt op de zorgkosten in Nederland

Het institute for Medical Technology Assessment (iMTA) van de Erasmus Universiteit te Rotterdam heeft een kostenonderzoek uitgevoerd voor het CVZ rond de kosten en opbrengsten van de gecombineerde leefstijlinterventie op korte en middellange termijn. Dit onderzoek omvatte een uitgebreide budgetimpactanalyse over meerdere jaren. Naast de kosten verfijning hoogrisicoindeling monitoring doelmatige uitvoering door zorgverzekeraars preventieketen: integrale aanpak van de GLI, zijn besparingen door substitutie van zorg, gezondheidseffecten en, buiten de zorg, door de afname van ziekteverzuim, berekend.

Het iMTA raamt het saldo van kosten en opbrengsten in jaar 1 op ca. 51 miljoen euro. Een gestructureerd aanbod van de GLI leidt in de raming in jaar 1 tot en met jaar 4 tot kosten (per saldo). Deze nemen langzaam af tot 9 miljoen euro in jaar 4 en vanaf jaar 5 is er sprake van een batig saldo, dat oploopt tot 50 miljoen euro in jaar 10 (dit saldo geldt voor kosten en opbrengsten binnen de zorg). Bij de berekening vanuit maatschappelijk perspectief raamt het iMTA de opbrengst in jaar 10 op 192 miljoen euro.

Bron: CVZ.nl

 

Wordt lidmaatschap van de Nederlandse Obesitas Vereniging vergoed?

Veel ziektekostenverzekeringen, helaas nog niet allemaal, vergoeden de contributiekosten van landelijk erkende patiëntenverenigingen. De Nederlandse Obesitas Vereniging is zo'n erkende vereniging. Lotgenotencontact bevordert de acceptatie van de aandoening bij de patiënt. Bovendien verminderen patiëntenverenigingen de kosten van de gezondheidszorg.

Patiënten krijgen informatie over hun aandoening vaker bij hun vereniging en gaan daardoor minder naar hun arts. Wij adviseren u zelf contact op te nemen met uw verzekeringsmaatschappij met de vraag of zij lidmaatschap vergoeden.

Wat zijn de doelen van een behandeling?

De behandeling van obesitas heeft een aantal doelen:

  • Verbetering van de kwaliteit van leven.
  • Behandelen van de co-morbiditeit, zoals diabetes type 2.
  • Veranderen van het eetpatroon.
  • Veranderen van het beweegpatroon. Het verbeteren van de fitheid, reduceren van de sedentaire activiteiten en weer plezier krijgen in bewegen.
  • Gedragsverandering. Het kunnen bereiken en volhouden van ander gedrag door het ontwikkelen van reële, in de thuissituatie toepasbare, beeldvorming wat betreft eten, bewegen, leefstijl, omgaan met emoties en moeilijke situaties.

In het begin van de behandeling ligt de nadruk op gewichtsverlies, wat geleidelijk overgaat naar gewichtsstabilisatie en handhaving.

Wat voor advies geeft de SER?

De SER (Sociaal Economische Raad) heeft onlangs een advies uitgebracht aan de Minister van Volksgezondheid waaruit duidelijk de noodzaak van ondersteuning door de werkgever blijkt. Het advies onderstreept het grote individuele en sociaaleconomische belang van gezondheidsbevordering van werknemers. Een goede gezondheid vergroot immers de kans op een lang leven van goede kwaliteit, op duurzame arbeidsdeelname en op maatschappelijke participatie. Daarom hebben werkgevers en werknemers een gezamenlijk verantwoordelijkheid voor preventiebeleid in arbeidsorganisaties. Lees de samenvatting van het advies en bezoek de website.

Wat kost het lidmaatsschap van de NOV?

Het lidmaatschap van de NOV kost € 27,50 per jaar.

Wat is obesitas?

Obesitas wordt gedefinieerd als een chronische ziekte, waarbij een zodanig overmatige vetstapeling in het lichaam bestaat dat dit aanleiding geeft tot gezondheidsrisico's. Aldus de in 2008 verschenen 'Richtlijn Diagnostiek en behandeling van obesitas bij volwassenen en kinderen'.

Obesitas is een ziekte. Dat wil zeggen dat er medische aandacht op het gebied van preventie, diagnostiek en behandeling nodig is en dat deze toestand niet alleen kan worden beschouwd als een ongemak. Obesitas is een chronische ziekte. Het is een levenslang probleem waar voortdurende aandacht voor nodig is en nog geen genezing bestaat. De vetstapeling moet zodanig zijn dat deze leidt tot gezondheidsproblemen. Dit verwijst naar de totale hoeveelheid lichaamsvet enerzijds en de vetverdeling anderzijds.

Wat is metabolisme?

Metabolisme is een ander woord voor stofwisseling.

Stofwisseling heeft onder meer de volgende functies:

  • De omzetting van voedingsstoffen in bouwstoffen en energie
  • Het gebruik van bouwstoffen en energie als bron voor alle biologische processen
  • Het verwerken van afvalstoffen
  • De aanmaak en het gebruik van reserves


Het totale energieverbruik is op te delen in drie componenten. Deels erfelijk bepaald en afhankelijk van de Vet Vrije (spier) Massa (VVM), is het Basaal Rust Metabolisme (BRM). Deze omvat 60-70% van het totale dagelijkse energieverbruik, een persoon met een erfelijk laag rustmetabolisme zal dus meer kans hebben om obesitas te ontwikkelen dan een persoon met een hoger rustmetabolisme.

Overige componenten van het energieverbruik omvatten de Dieet Geïnduceerde Thermogenese welke 10% van het dagelijkse energieverbruik voor zijn rekening neemt en de meest variabele van deze drie componenten het Activiteit Afhankelijk Verbruik (AAV), verantwoordelijk voor 20-30% van het totale energieverbruik. Een actieve levensstijl kan door de variabiliteit van deze component bijdragen aan het voorkómen van obesitas en bereiken van gewichtshandhaving

Wat is het PON?

Het PON, Partnerschap Overgewicht Nederland, is in 2008 opgericht door het ministerie van VWS (Volksgezondheid, welzijn en sport).

In het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) werken zorgverleners, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars en overheid samen om de zorg te verbeteren voor mensen met overgewicht en obesitas. Beoogd resultaat hiervan is de verbetering van de gezondheidstoestand en kwaliteit van leven van de betrokken personen.

Het Partnerschap is in het leven geroepen om de zorgstandaard te implementeren en een overgewicht en obesitas ketenzorgmodel te ontwikkelen.

Bezoek de website voor meer informatie.

 

Wat is het jo-jo effect?

Het jojo-effect is een schommeling van het lichaamsgewicht. Veel obese mensen proberen iets aan hun overgewicht te doen en wagen zich daarom aan een dieet. De kans dat een dieet op lange termijn resulteert in een blijvend verlaagd lichaamsgewicht is slechts 5%. De meeste mensen zien hun gewicht na een periode van dieet weer stijgen tot het punt waarop ze begonnen zijn met het dieet. Bij ruim de helft van de diëters treedt het jojo-plus-effect op.

 

Wat is het effect van sport op Diabetes Mellitus Type II?

Lichamelijke inspanning heeft het bijeffect dat er een andere manier van voedselopname in de cellen plaats kan hebben, het zogehete Glut4-mechanisme dat ook na inspanning nog enige tijd actief blijft. Hierdoor kan de insulineongevoeligheid omzeild worden. Vandaar dat mensen met DMII die regelmatig gaan sporten kunnen merken dat ze minder insuline nodig hebben.